Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

Τμήμα Πληροφορικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εργασίες φοιτητών

Διδακτορικές Διατριβές

 • Δ. Παππάς, "Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα για Βιοϊατρικά Συστήματα Ερωταποκρίσεων" (στα Αγγλικά), διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2023. [PDF] [διαφάνειες]
 • Η. Χαλκίδης, "Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα για Εξόρυξη Πληροφοριών από Νομικά Κείμενα" (στα Αγγλικά), διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2021. [PDF] [διαφάνειες]
 • Α. Κοσμόπουλος, "Μεγάλης κλίμακας ιεραρχική ταξινόμηση κειμένων" (στα Αγγλικά), διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2015. [PDF] [διαφάνειες]
 • Γ. Λάμπουρας, "Αλληλοεπίδραση μέσω φυσικής γλώσσας με οντολογίες του Σημασιολογικού Ιστού" (στα Αγγλικά), διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2015. [PDF] [διαφάνειες]
 • Ι. Παυλόπουλος, "Ανάλυση συναισθήματος βασισμένη σε χαρακτηριστικά" (στα Αγγλικά), διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014. [PDF] [διαφάνειες]
 • Δ. Γαλάνης, "Αυτόματη παραγωγή περιλήψεων κειμένων" (στα Αγγλικά), διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012. [PDF]
 • Π. Μαλακασιώτης, "Μέθοδοι αναγνώρισης και παραγωγής παραφράσεων και κειμενικής συνεπαγωγής" (στα Αγγλικά), διδακτορική διατριβή, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2011. [PDF]

Εργασίες Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

 • Δ. Μαμάκας, "Deep learning models for corporate event prediction: using text and financial indicators" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2023. [PDF] [Κώδικας]
 • Π. Κάλιοσης, "Exploring uni-modal, multi-modal and few-shot deep learning methods for diagnostic captioning" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2023. [PDF]
 • Η. Στογιαννίδης, "OCaTS: an online cost-aware teacher-student framework to reduce the calls to large language models" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2023. [PDF]
 • Χ. Βλάχος, "Automatic detection of sections and paragraphs in legal documents" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Δεδομένων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2022. [PDF]
 • Ν. Αβραμίδου, "Examining how teacher-student approaches can benefit few-shot learning for toxicity detection tasks" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2022. [PDF]
 • Φ. Χαραλαμπάκος, "Exploring Deep Learning Methods for Medical Image Tagging" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2022. [PDF] [διαφάνειες]
 • Π. Τασσιάς, "A prompting-based encoder-decoder approach to intent recognition and slot filling" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Δεδομένων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2021. [PDF]
 • Α. Ματραπάζης, "Greek text-to-speech" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη των Δεδομένων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2021. [PDF]
 • Β. Καρατζάς, "Exploring Diagnostic Captioning Methods" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2021. [PDF]
 • Α. Ξένος, "Conversational Context in Toxicity Detection" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2021. [PDF]
 • Ε. Στρουμπούλη, "Error Detection in English and Greek texts written by foreign learners" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020. [PDF]
 • Κ. Κορρέ, "Using Predictive Text for Grammatical Error Correction in Second Language Learning" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020. [PDF]
 • Α. Παπαδάκης, "Using sentence embeddings for the management of user-generated training phrases in Natural Language Understanding (NLU)" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020. [PDF]
 • Α. Ταμβάκης, "Product Information Region Detection using Deep Learning Techniques" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020. [PDF]
 • Π. Ζιαζόπουλος, "Intent Classification of Dialogues and Dialogue Turns" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020. [PDF]
 • Α. Κατσιώλης, "Toxic Span Detection in Online Posts" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020. [PDF]
 • Σ. Ξενουλέας, "Exploring evaluation methods for automatically generated summaries" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020. [PDF]
 • Π. Σταυρόπουλος, "Biomedical Question Answering" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020. [PDF]
 • Σ. Κοτίτσας, "Neural Graph Representations and their Application to Link Prediction" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020. [PDF]
 • Β. Παλασσόπουλος, "Automatic Text Correction for Chatbots" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020. [PDF]
 • Σ. Μάνσαλης, "Natural Language Understanding for Dialogue Systems Using N-best Lists" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2019. [PDF]
 • Κ. Χαιρετάκης, "An Investigation of the Explanatory power of Attention Mechanisms in Deep Learning Methods for Natural Language Processing" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2019. [PDF]
 • Ι. Δασκαλόπουλος, "Product Categorization and Matching Using Deep Learning Techniques" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2019. [PDF]
 • Ν. Σπαντούρη, "Named Entity Recognition (NER) and Graph Representation of Job Descriptions" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2019. [PDF]
 • Ε. Ο. Τσομοπούλου, "Detection-Classification and/or Quantification of Torque Sensor Drifting" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2019. [PDF]
 • Β. Κούγια, "Αυτόματη παραγωγη διαγνωστικών όρων και κειμένου από ιατρικές εικονες" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2019. [PDF]
 • Δ. Λώλης, "Aspect-based sentiment analysis on electronics reviews" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018. [PDF] [λογισμικό]
 • Α. Ντεμίραϊ, "Aspect-based sentiment analysis for restaurants from reviews in the English language" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018. [PDF] [λογισμικό]
 • Κ. Κοροβέσης, "Sentiment analysis for tweets" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018. [PDF] [λογισμικό]
 • Ι. Κουτσικάκης, "Toxicity detection in user generated content" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018. [PDF] [λογισμικό]
 • Γ. Μπρόκος, "Document reranking with deep learning in information retrieval" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018. [PDF] [λογισμικό]
 • Π. Λιόσης, "Sentence selection from biomedical documents for question answering" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018. [PDF] [λογισμικό]
 • Μ. Κυριακάκης, "Exploring deep neural network models of syntax with a focus on Greek" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018. [PDF] [λογισμικό]
 • Μ. Παπαδάκη, "Data augmentation techniques for legal text analytics" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017. [PDF]
 • Ι. Ανδριόπουλος, "Almosino Skeleton: Μια πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού για συστήματα ερωταποκρίσεων" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017. [PDF]
 • Ι. Ανδρώνης, "Εξαγωγή απαντήσεων από σχετικά αποσπάσματα σε ένα βιοϊατρικό σύστημα ερωταποκρίσεων", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017. [PDF]
 • Σ. Τρύφωνα, "Ανάκτηση και ανακατάταξη εγγράφων σε βιοϊατρικά συστήματα ερωταποκρίσεων", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017. [PDF]
 • Δ. Τσιμπίδη, "Εξαγωγή σχέσεων από κείμενα του Παγκόσμιου Ιστού" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017. [PDF]
 • Θ. Ασίκης, "Επισημείωση μερών του λόγου σε Ελληνικά κείμενα με τη χρήση διανυσματικών παραστάσεων λέξεων και βαθέων νευρωνικών δικτύων", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2016. [PDF] [λογισμικό]
 • Α. Μαλινάκης, "Διανυσματικές παραστάσεις λέξεων που λαμβάνουν υπόψιν τη μορφολογία", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2016. [PDF]
 • Μ. Βουγιούκας, "Ένα εξατομικευμένο σύστημα πρόβλεψης retweets" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2016. [PDF]
 • Δ. Γκούμας, "Αναταξινόμηση εγγράφων σε ένα βιοϊατρικό σύστημα ερωταποκρίσεων" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2016. [PDF]
 • Μ. Γεωργίου, "Εξαγωγή σχετικών τμημάτων κειμένου σε βιοϊατρικά συστήματα ερωταποκρίσεων" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2015. [PDF]
 • Δ. Παππάς, "Αναγνώριση συναισθημάτων σε προφορικούς διαλόγους", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2015. [PDF]
 • Δ. Προκοπίου, "Ορθογραφική διόρθωση και κανονικοποίηση κριτικών προϊόντων", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2015. [PDF]
 • Ρ.Μ. Καραμπάτσης, "Ανάλυση συναισθήματος σε κοινωνικά δίκτυα" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014. [PDF] [διαφάνειες]
 • Γ. Μπατιστάτος, "Κατάταξη εκφωνημάτων προφορικών διαλόγων", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2013. [PDF]
 • Ι.Γ. Παναγιωτίδης, "Σχεδιασμός και υλοποίηση μουσειακών εκθέσεων στο Σημασιολογικό Ιστό" (στα Αγγλικά), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012. [PDF]
 • Δ. Μπαμπανιώτης, "Γλωσσικά μοντέλα μορφολογικά περίπλοκων γλωσσών", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012. [PDF]
 • Ι. Λάζαρη, "Αυτόματη παραγωγή συγκρίσεων προϊόντων από κριτικές χρηστών", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2011. [PDF]
 • Γ. Κωνσταντίνου, "Εξαγωγή και αξιολόγηση κανόνων παράφρασης", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2011. [PDF]
 • Ν. Παπανελόπουλος, "Αναγνώριση δραστηριοτήτων από δεδομένα αισθητήρων", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010. [PDF]
 • Σ. Αντωνέλλος, "Ανάπτυξη προσαρμόσιμου αναγνωριστή ονομάτων οντοτήτων", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009. [PDF]
 • Γ. Λάμπουρας, "Μέθοδοι αυτόματου εντοπισμού ορισμών σε συλλογές εγγράφων", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2008. [PDF]
 • Γ. Καρακατσιώτης, "Αυτόματη παραγωγή συγκρίσεων σε ένα σύστημα παραγωγής κειμένων φυσικής γλώσσας", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007. [PDF]
 • Μ. Κολλιάρου, "Ανάπτυξη συστήματος ερωταποκρίσεων για αρχεία ελληνικών εφημερίδων", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007. [PDF]
 • Α. Κοσμόπουλος, "Διήθηση ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με διάφορες μορφές του απλοϊκού ταξινομητή Bayes και διαμοιρασμό φίλτρων μεταξύ χρηστών", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007. [PDF]
 • Δ. Γαλάνης, "Ανάπτυξη μηχανής παραγωγής φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006. [PDF]
 • Σ. Καλλώνης, "Χρήση υπαρχουσών οντολογιών και βάσεων δεδομένων στο σύστημα παραγωγής φυσικής γλώσσας του έργου M-PIRO", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005. [PDF]
 • Γ. Λουκαρέλλι, "Αναγνώριση και κατάταξη ονομάτων οντοτήτων σε ελληνικά κείμενα", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005. [PDF]
 • Π. Μαλακασιώτης, "Αναγνώριση μερών του λόγου σε ελληνικά κείμενα με τεχνικές ενεργητικής μάθησης", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005. [PDF]
 • Ι. Χάρλας, "Αυτόματη εξαγωγή δίγλωσσων λεξικών από παράλληλα σώματα κειμένων", μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005. [PDF]

Πτυχιακές εργασίες

 • Χ. Τράκας, "Explainability methods as a means of supporting medical findings" (στα Αγγλικά), πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2022. [PDF]
 • Γ. Ζαχαριάδης, "Exploring uni-modal, cross-modal, and multi-modal diagnostic captioning" (στα Αγγλικά), πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2022. [PDF]
 • Π. Τσότσι, "Exploration of efficient Transformer methods for long legal document processing" (στα Αγγλικά), πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2022. [PDF]
 • Δ. Μαμάκας, "Bag of Words BERT-based models for large legal document classification" (στα Αγγλικά), πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2022. [PDF]
 • Β. Βυθούλκας, "Reformulating named entity recognition" (στα Αγγλικά), πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2022. [PDF]
 • Μ. Βαζαίος, "Link Prediction for a COVID-19-related Knowledge Graph" (στα Αγγλικά), πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2021. [PDF]
 • Φ. Χαραλαμπάκος, "Medical Image Tagging" (στα Αγγλικά), πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2021. [PDF]
 • Χ. Δικονιμάκη, "A Transformer-based natural language processing toolkit for Greek -- Part of speech tagging and dependency parsing" (στα Αγγλικά), πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2021. [PDF] [λογισμικό]
 • Ν. Σμυρνιούδης, "A Transformer-based natural language processing toolkit for Greek -- Named entity recognition and multi-task learning" (στα Αγγλικά), πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2021. [PDF] [λογισμικό]
 • A. Ξένος, "Context-Aware Toxicity Detection" (στα Αγγλικά), πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020. [PDF]
 • Β. Καρατζάς, "Medical Image Tagging and Language Modeling" (στα Αγγλικά), πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2020. [PDF]
 • Ι. Κουτσικάκης, "Αναγνώριση κειμενικής συνεπαγωγής με βαθιά μάθηση", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2016. [PDF] [λογισμικό]
 • Μ. Ευαγγελακάκη, "Παραγωγή κειμένων φυσικής γλώσσας από οντολογίες βιοϊατρικής με το σύστημα NaturalOWL", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014. [PDF]
 • Μ. Βουγιούκας, "Ανάπτυξη συστήματος διήθησης μηνυμάτων στο Twitter", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014. [PDF]
 • Β. Καλογηράς, "Στατιστική μηχανική μετάφραση από τα Αρχαία Ελληνικά στα Αγγλικά", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014. [PDF]
 • Ρ.Μ. Καραμπάτσης, "Αναγνώριση ονομάτων οντοτήτων σε ελληνικά κείμενα κοινωνικών δικτύων", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012. [PDF]
 • A. Κούκιο, "Ερωταποκρίσεις ελεγχόμενης φυσικής γλώσσας για οντολογίες OWL", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012. [PDF]
 • Ε. Κολέλη, "Eνας νέος ελληνικός επισημειωτής μερών του λόγου, βασισμένος σε ταξινομητή μεγίστης εντροπίας", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2011. [PDF]
 • Γ. Λιάσσας, "Αυτόματη Παραγωγή Περιλήψεων από Ιστολόγια", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010. [PDF]
 • Κ. Μαρκαντώνη, "Βελτιώσεις του συστήματος παραγωγής φυσικής γλώσσας NaturalOWL", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009. [PDF]
 • Κ. Παππάς, "Επανυλοποίηση, βελτίωση, αξιολόγηση και τεκμηρίωση ελληνικού επισημειωτή μερών του λόγου που χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2008. [PDF]
 • Δ.Μπόχτης, "Ανάπτυξη φίλτρου διήθησης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για το Mozilla Thundirbird", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007. [PDF]
 • Χ. Βρυσαγώτης, "Αυτόματη κατάταξη ελληνικών ερωτήσεων σε κατηγορίες", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007. [PDF]
 • Ε. Ηλιοπούλου, "Αποσαφήνιση της σημασίας λέξεων μέσω συνδυασμού Δικτύων Διάδοσης Ενεργοποίησης και του αλγορίθμου PageRank", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007. [PDF]
 • Ι. Κώνστας, "Αναγνώριση και κατάταξη ονομάτων προσώπων, οργανισμών και τοποθεσιών σε ελληνικά κείμενα με χρήση Μηχανών Διανυσμάτων Υποστήριξης", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007. [PDF]
 • Ξ. Βασιλάκος, "Αναγνώριση και κατάταξη ονομάτων οντοτήτων σε ελληνικά κείμενα με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006. [PDF]
 • Γ. Λάμπουρας, "Αναθεώρηση μεθόδου χειρισμού ερωτήσεων ορισμού για συστήματα ερωταποκρίσεων και μεγαλύτερης κλίμακας πειραματική αξιολόγησή της", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006. [PDF]
 • Ι. Χρονάκης, "Επεκτάσεις και περαιτέρω αξιολόγηση συστήματος αναγνώρισης μερών του λόγου για ελληνικά κείμενα", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006. [PDF]
 • Ε. Γιακουμής, "Βελτιώσεις και περαιτέρω αξιολόγηση μεθόδου χειρισμού ερωτήσεων ορισμού για συστήματα ερωταποκρίσεων φυσικής γλώσσας", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005. [PDF]
 • Γ. Καρακατσιώτης, "Ανάπτυξη συστήματος χειρισμού ερωτήσεων ορισμού προσώπων για αρχεία εφημερίδων", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005. [PDF]
 • Δ. Μαυροειδής, "Αυτόματη κατάταξη ερωτήσεων φυσικής γλώσσας σε κατηγορίες", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005. [PDF]
 • Δ. Γαλάνης, "Αυτόματη κατασκευή παραδειγμάτων εκπαίδευσης για το χειρισμό ερωτήσεων ορισμού σε συστήματα ερωταποκρίσεων που χρησιμοποιούν μηχανική μάθηση", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004. [PDF]
 • Θ. Νικολάου, "Βελτιώσεις στη διεπαφή χρήστη και άλλες λειτουργίες του εργαλείου συγγραφής του M-PIRO", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004. [PDF]
 • Μ. Προσπαθοπούλου, "Βελτιώσεις στην εξαγωγή, τα μικροσχέδια και άλλες λειτουργίες του εργαλείου συγγραφής του M-PIRO", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004. [PDF]
 • Σ. Μηλιαράκη, "Χειρισμός ερωτήσεων ορισμού σε συστήματα ερωταποκρίσεων", πτυχιακή εργασία, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2003. [PDF]