Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

Τμήμα Πληροφορικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημοσιεύσεις

Δείτε επίσης τις προσωπικές σελίδες των μελών της ομάδας, οι οποίες ενδέχεται να παραθέτουν πρόσθετες δημοσιεύσεις.

2024

 • A. Τουμαζάτος, Γ. Παυλόπουλος, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Σ. Βάσσος, "Still all Greeklish to me: Greeklish to Greek Transliteration". Πρακτικά του 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024), Torino, Italy, 2024 (θα εμφανιστεί).
 • Γ. Παυλόπουλος, A. Romell, J. Curman, l. Steinert, T. Lindgren, M. Borg, και K. Randl, "Automotive Fault Nowcasting with Machine Learning and Natural Language Processing". Machine Learning, 113(2):843-861, 2024. [Άρθρο]
 • Ν. Γκούτη, Π. Μαλακασιώτης, Σ. Τουμπής και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Should I Try Multiple Optimizers when Fine-tuning Pre-trained Transformers for NLP tasks? Should I Tune their Hyperparameters?". Πρακτικά του 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2024), Μάλτα, 2024. [Άρθρο]

2023

 • Λ. Λούκας, Η. Στογιαννίδης, Ο. Διαμαντόπουλος, Π. Μαλακασιώτης και Σ. Βάσσος, "Making LLMs Worth Every Penny: Resource-Limited Text Classification in Finance". Πρακτικά του 4th ACM International Conference on AI in Finance (ICAIF 2023), Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ, σελ. 392-400, 2023. [Άρθρο] [Pre-print] [Blogpost]
 • Κ. Λιάγκου, Γ. Παυλόπουλος, Ε. Machotka, "Leveraging the Spatiotemporal Analysis of Meisho-e Landscapes". Discovery Science. DS 2023. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, pp. 416-430, 2023. [Άρθρο]
 • Ι. Παυλόπουλος, M. Κωνσταντινίδου, Γ. Βαρδάκας, I. Marthot-Santaniello, E. Περδίκη, Δ. Κουτσιάνος, A. Λύκας, H. Essler, "Explaining the Chronological Attribution of Greek Papyri Images". Discovery Science. DS 2023. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, σελ. 401-415, 2023. [Άρθρο]
 • Κ. Κορρέ, Ι. Παυλόπουλος, J. Sorensen, L. Laugier, I. Ανδρουτσόπουλος, L. Dixon και A. Barron-cedeno, "Harmful Language Datasets: An Assessment of Robustness". Πρακτικά του 7th Workshop on Online Abuse and Harms (WOAH 2023) του 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2023), Τορόντο, Καναδάς, 2023. [Άρθρο]
 • Η. Στογιαννίδης, Σ. Βάσσος, Π. Μαλακασιώτης και I. Ανδρουτσόπουλος, "Cache me if you Can: an Online Cost-aware Teacher-Student framework to Reduce the Calls to Large Language Models". Findings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Σιγκαπούρη, 2023. [Pre-print]
 • Α. Ξένος, Θ. Σταφυλάκης, Ι. Πάτρας και Γ. Τζιμηρόπουλος, "A Simple Baseline for Knowledge-Based Visual Question Answering". Πρακτικά του Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Σιγκαπούρη, 2023. [Pre-print]
 • Γ. Παυλόπουλος, Β. Κούγια, Π. Πλατάνου και H. Essler, “Detecting Erroneous Handwritten Byzantine Text Recognition”. Findings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2023), Σιγκαπούρη, 2023. [Άρθρο]
 • Π. Κάλιοσης, Γ. Μοσχόβης, Φ. Χαραλαμπάκος, Ι. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB NLP Group in ImageCLEF medical 2023", Πρακτικά του Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2023), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2023. [Άρθρο] [Slides]
 • Λ. Λούκας, Η. Στογιαννίδης, Ο. Διαμαντόπουλος, Π. Μαλακασιώτης και Σ. Βάσσος, "Making LLMs Worth Every Penny: Resource-Limited Text Classification in Finance". Πρακτικά του 4th ACM International Conference on AI in Finance (ICAIF 2023), Νέα Υόρκη, NY, ΗΠΑ, 2023 (θα εμφανιστεί).
 • Λ. Λούκας, Η. Στογιαννίδης, Π. Μαλακασιώτης, και Σ. Βάσσος, "Breaking the Bank with ChatGPT: Few-Shot Text Classification for Finance". Πρακτικά του Fifth Workshop on Financial Technology and Natural Language Processing and the Second Multimodal AI For Financial Forecasting of the International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2023), Μακάο, Κίνα, 2023. [Άρθρο]
 • Α.Γ. Κατσαφάδος, Γ.Ν. Λελεδάκης, Ε.Γ. Πυργιωτάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Μ. Φεργαδιώτης, "Machine Learning in Bank Merger Prediction: A Text-based Approach". European Journal of Operational Research, 2023 (υπό έκδοση). [Άρθρο] [Pre-print]
 • Γ. Παυλόπουλος, Μ. Κωνσταντινίδου, Γ. Βαρδάκας, Ι. Marthot-Santaniello, Ε. Περδίκη, Δ. Κουτσιάνος, Α. Λύκας, H. Essler, "Explaining the Chronological Attribution of Greek Papyri Images". Πρακτικά του the 26th International Conference of Discovery Science, 2023, Πόρτο, Πορτογαλία (θα εμφανιστεί).
 • Π. Μπουλιέρης, Γ. Παυλόπουλος, A. Ξένος, Β. Βασσάλος, "Fraud Detection with Natural Language Processing". Machine Learning, 2023 Jul 19:1-22. [Άρθρο]
 • Γ. Παυλόπουλος, Μ. Κωνσταντινίδου, Ι. Marthot-Santaniello, Η. Essler, Α. Παπαρηγοπούλου, "Dating Greek Papyri with Text Regression". Πρακτικά του 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), 2023 Jul (pp. 10001-10013). [Άρθρο]
 • Α.Γ. Κατσαφάδος, Γ.Ν. Λελεδάκης, Ε.Γ. Πυργιωτάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Η. Χαλκίδης και Μ. Φεργαδιώτης, "Textual Information and IPO Underpricing: A Machine Learning Approach". Journal of Financial Data Science, 2023 (υπό έκδοση). [Άρθρο]
 • T. Sommerschield, Y. Assael, Γ. Παυλόπουλος, V. Stefanak, A. Senior, C. Dyer, J. Bodel, J. Prag, Ι. Ανδρουτσόπουλος, N. de Freitas, "Machine Learning for Ancient Languages: A Survey". Computational Linguistics, 2023 (υπό έκδοση). [Άρθρο]

2022

 • I. Παυλόπουλος, A. Λίκας, "Distance from Unimodality for the Assessment of Opinion Polarization". Cognitive Computation 15, 731–738 (2022). [Άρθρο]
 • Δ. Μαμάκας, Π. Τσότσι, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Η. Χαλκίδης, "Processing Long Legal Documents with Pre-trained Transformers: Modding LegalBERT and Longformer". Πρακτικά του 4th Workshop on Natural Legal Language Processing (NLLP 2022) του 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2022), Abu Dhabi, ΗΑΕ, 2022. [Άρθρο] [Slides] [Code]
 • Σ. Μαρούδας, Σ. Λέγκας, Π. Μαλακασιώτης και Η. Χαλκίδης, "Legal-Tech Open Diaries: Lesson learned on how to develop and deploy light-weight models in the era of humongous Language Models". Πρακτικά του Workshop on Natural Legal Language Processing (NLLP) 2022 στο 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Abu Dhabi, ΗΑΕ, 2022. [Άρθρο]
 • Σ. Ξενουλέας, Α. Τσουκάρα, Γ. Παναγιωτάκης, Η. Χαλκίδης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Realistic Zero-Shot Cross-Lingual Transfer in Legal Topic Classification". Πρακτικά του 12ου Ελληνικού Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2022), Κέρκυρα, 2022. [Άρθρο] [pre-print]
 • Χ. Ζώνιος, Γ. Παυλόπουλος, Α. Λύκας, "Transformer-Based Music Language Modelling and Transcription". Πρακτικά του 12ου Ελληνικού Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2022), Κέρκυρα, 2022. [Άρθρο] [Pre-print]
 • Κ. Δρίτσα, Κ. Θωμά, Γ. Παυλόπουλος, Π. Λουρίδας, "A Greek Parliament Proceedings Dataset for Computational Linguistics and Political Analysis”. Πρακτικά του 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022), Track on Datasets and Benchmarks, New Orleans, Louisiana, ΗΠΑ, 2022. [Άρθρο]
 • Φ. Χαραλαμπάκος, Γ. Ζαχαριάδης, Ι. Παυλόπουλος, Β. Καρατζάς, Χ. Τράκας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB NLP Group at ImageCLEFmedical Caption 2022". Πρακτικά του Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2022), Μπολόνια, Ιταλία, 2022. [Άρθρο]
 • Ι. Παυλόπουλος, Μ. Κωνσταντινίδου, "Computational Authorship Analysis of The Homeric Poems". International Journal of Digital Humanities (2022). [Άρθρο]
 • Σ. Ξενουλέας, Α. Τσουκάρα, Γ. Παναγιωτάκης, Η. Χαλκίδης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Realistic Zero-Shot Cross-Lingual Transfer in Legal Topic Classification". Πρακτικά του 12ου Ελληνικού Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2022), Κέρκυρα, 2022. [pre-print]
 • Ι. Παυλόπουλος, Β. Κούγια, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Δ. Παπαμιχαήλ, "Diagnostic Captioning: A Survey". Knowledge and Information Systems, 2022. Volume, pages: "Knowledge and Information Systems, 64:1691-1722, 2022." [Άρθρο]
 • Δ. Παππάς, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Data Augmentation for Biomedical Factoid Question Answering". Πρακτικά του 21st Workshop on Biomedical Natural Language Processing (BioNLP 2022) στο 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Δουβλίνο, Ιρλανδία, 2022. [pre-print] [Δεδομένα] [Λογισμικό] [Διαφάνειες]
 • Γ. Ασσαέλ, T. Sommerschield, B. Shillingford, M. Bordbar, Ι. Παυλόπουλος, Μ. Χατζηπαναγιώτου, Ι. Ανδρουτσόπουλος, J. Prag και N. de Freitas, "Restoring and Attributing Ancient Texts Using Deep Neural Networks". Nature, 603, σελ. 280-283, 2022. [Άρθρο] [Βίντεο] [Blog] [Blog στα Ελληνικά]
 • Κ. Παπαντωνίου, Π. Παπαδάκος, Θ. Πάτκος, Γ. Φλουρής, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Δ. Πλεξουσάκης, "Deception Detection in Text and its Relation to the Cultural Dimension of Individualism/Collectivism". Natural Language Engineering, 28(5):545-606, 2022. [Άρθρο] [pre-print]
 • Α. Ξένος, Ι. Παυλόπουλος, Ι. Ανδρουτσόπουλος, L. Dixon, J. Sorensen, L. Laugier, "Toxicity Detection can be Sensitive to the Conversational Context". First Monday, 27(9), 2022. [Άρθρο] [pre-print]
 • Η. Χαλκίδης, A. Jana, D. Hartung, M. Bommarito, Ι. Ανδρουτσόπουλος, D.M. Katz και Ν. Αλετράς, "LexGLUE: A Benchmark Dataset for Legal Language Understanding in English". Πρακτικά του 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Δουβλίνο, Ιρλανδία. [pre-print]
 • Ι. Παυλόπουλος, L. Laugier, Α. Ξένος, J. Sorensen και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "From the Detection of Toxic Spans in Online Discussions to the Analysis of Toxic-to-Civil Transfer". Πρακτικά του 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Δουβλίνο, Ιρλανδία. [pre-print]
 • Λ. Λούκας, Μ. Φεργαδιώτης, Η. Χαλκίδης, Ε. Σπυροπούλου, Π. Μαλακασιώτης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Παλιούρας, "FiNER: Financial Numeric Entity Recognition for XBRL Tagging". Πρακτικά του 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2022), Δουβλίνο, Ιρλανδία. [pre-print]

2021

 • Λ. Λούκας, Κ. Μπουγιατιώτης, Μ. Φεργαδιώτης, Δ. Μαυροειδής και Η. Ζαβιτσάνος, "DICoE@FinSim-3: Financial Hypernym Detection using Augmented Terms and Distance-based Features". Πρακτικά του Financial Technology and Natural Language Processing Workshop (FinNLP 2021) του International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2021), Montreal, Canada (διεξήχθη ηλεκτρονικά), 2021. [Άρθρο]
 • Λ. Λούκας, Μ. Φεργαδιώτης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Π. Μαλακασιώτης, "EDGAR-CORPUS: Billions of Tokens Make The World Go Round". Πρακτικά του Economics and Natural Language Processing Workshop (ECONLP 2021) του Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), on-line και Punta Cana, Dominican Republic, 2021. [Άρθρο]
 • Λ. Λούκας, Μ. Φεργαδιώτης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Π. Μαλακασιώτης, "EDGAR-CORPUS: Billions of Tokens Make The World Go Round". Πρακτικά του Economics and Natural Language Processing Workshop (ECONLP 2021) του Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), on-line και Punta Cana, Dominican Republic, 2021. [Άρθρο]
 • Φ. Χαραλαμπάκος, Β. Καρατζάς, Β. Κούγια, Ι. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB NLP Group at ImageCLEFmed Caption Tasks 2021". Πρακτικά του Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2021), Βουκουρέστι, Ρουμανία, 2021. [Άρθρο]
 • Ι. Παυλόπουλος, J. Sorensen, L. Laugier και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "SemEval-2021 Task 5: Toxic Spans Detection". Πρακτικά του 15th International Workshop on Semantic Evaluation του Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2021. [Άρθρο]
 • Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "MultiEURLEX -- A Multi-lingual and Multi-label Legal Document Classification Dataset for Zero-shot Cross-lingual Transfer". Πρακτικά του Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2021), on-line και Punta Cana, Dominican Republic, 2021. [Άρθρο] [Λογισμικό] [Δεδομένα]
 • Ι. Παυλόπουλος, J. Sorensen, L. Laugier και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "SemEval-2021 Task 5: Toxic Spans Detection". Πρακτικά του 15th International Workshop on Semantic Evaluation του Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2021. [Άρθρο]
 • Α. Ξένος, Ι. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Context Sensitivity Estimation in Toxicity Detection". Πρακτικά του Workshop on Online Abuse and Harms του Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2021. [Άρθρο]
 • Α. Κατσαφάδος, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Η. Χαλκίδης, Ε. Φεργαδιώτης, Γ. Λελεδάκης, Ε. Πυργιωτάκης, "Using Textual Analysis to Identify Merger Participants: Evidence from the U.S. Banking Industry". Finance Research Letters, 42:101949, 2021. [Άρθρο] [pre-print]
 • Δ. Παππάς και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "A Neural Model for Joint Document and Snippet Ranking in Question Answering for Large Document Collections". Πρακτικά του Joint Conference of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2021), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2021. [Άρθρο] [Διαφάνειες] [Λογισμικό]
 • Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Δ. Τσαραπατσάνης, Ν. Αλετράς, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Π. Μαλακασιώτης, "Paragraph-level Rationale Extraction through Regularization: A case study on European Court of Human Rights Cases”. Πρακτικά του Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL 2021), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2021. [Άρθρο] [Δεδομένα]
 • Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Ν.Μαγγίνας, Ε. Κατακάλου και Π. Μαλακασιώτης, "Regulatory Compliance through Doc2Doc Information Retrieval: A case study in EU/UK legislation where text similarity has limitations". Πρακτικά του 16th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2021), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2021. [Άρθρο]

2020

 • Γ. Βερνίκος, Κ. Μαργατίνα, Α. Χρονοπούλου και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Domain Adversarial Fine-Tuning as an Effective Regularizer". Findings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2020. [Άρθρο]
 • Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Σ. Κοτίτσας, Π. Μαλακασιώτης, Ν. Αλετράς και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "An Empirical Study on Large-Scale Multi-Label Text Classification Including Few and Zero-Shot Labels". Πρακτικά του Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2020. [Άρθρο]
 • Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Π. Μαλακασιώτης, Ν. Αλετράς και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "LEGAL-BERT: The Muppets straight out of Law School". Findings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2020. [Άρθρο] [HuggingFace]
 • N. Μαγγίνας, Η. Χαλκίδης και Π. Μαλακασιώτης, "Layer-wise Guided Training for BERT: Learning Incrementally Refined Document Representations". Πρακτικά του Workshop on Structured Prediction for NLP (SPNLP 2020) at the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2020), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2020. [Άρθρο]
 • Δ. Παππάς, Π. Σταυρόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB-NLP at BioASQ 8: Biomedical Document and Snippet Retrieval". Πρακτικά του 8th BioASQ workshop του Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2020), Θεσσαλονίκη, 2020. [Άρθρο]
 • Β. Κούγια, Γ. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Medical Image Tagging by Deep Learning and Retrieval". Πρακτικά του International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages (CLEF 2020), Best of CLEF 2019 labs, διεξήχθη ηλεκτρονικά, σελ. 154-166, 2020. [Άρθρο]
 • Ι. Κουτσικάκης, Η. Χαλκίδης, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Greek-BERT: The Greeks Visiting Sesame Street". Πρακτικά του 11ου Ελληνικού Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2020), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2020. [Άρθρο] [Κώδικας] [Μοντέλο]
 • Β. Καρατζάς, Ι. Παυλόπουλος, Β. Κούγια και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB NLP Group at ImageCLEFmed Caption 2020". Working Notes of the Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2020), Θεσσαλονίκη, 2020. [Άρθρο]
 • Ι. Παυλόπουλος, J. Sorensen, L. Dixon, N. Thain και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Toxicity Detection: Does Context Really Matter?". Πρακτικά του 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020), διεξήχθη ηλεκτρονικά, 2020. [Άρθρο]
 • Π. Σταυρόπουλος, Δ. Παππάς, Ι. Ανδρουτσόπουλος και R. McDonald, "BIOMRC: A Dataset for Biomedical Machine Reading Comprehension"[paper]. Πρακτικά του 19th Workshop on Biomedical Natural Language Processing (BioNLP 2020) του 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020). [Άρθρο] [Δεδομένα]

2019

 • Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Neural Contract Element Extraction Revisited". Πρακτικά του Workshop on Document Intelligence του 33rd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2019), Βανκούβερ, Καναδάς, 2019. [PDF] [Poster] [νεότερη ενημερωμένη έκδοση]
 • Δ. Παππάς, R. McDonald, Γ.Ι. Μπρόκος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB at BioASQ 7: Document and Snippet Retrieval". Πρακτικά του 7th BioASQ workshop του European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD), Wurzburg, Γερμανία, 2019. [PDF] [Λογισμικό]
 • Σ. Ξενουλέας, Π. Μαλακασιώτης, Μ. Απιδιανάκη και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "SUM-QE: a BERT-based Summary Quality Estimation Model". Πρακτικά του 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP 2019), Hong Kong, Κίνα, 2019. [Article] [Poster] [Λογισμικό]
 • Β. Κούγια, Ι. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB NLP Group at ImageCLEFmed Caption 2019". Working Notes of the Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2019), Lugano, Ελβετία, 2019. [PDF]
 • Χ. Μπαζιώτης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Ι. Κώνστας και Α. Ποταμιάνος, "SEQ^3: Differentiable Sequence-to-Sequence-to-Sequence Autoencoder for Unsupervised Abstractive Sentence Compression". Πρακτικά του Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT 2019), Minneapolis, ΗΠΑ, σελ. 673-681, 2019. [Άρθρο] [Λογισμικό] [Διαφάνειες]
 • Β. Κούγια, Ι. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "A Survey on Biomedical Image Captioning". Πρακτικά του Workshop on Shortcomings in Vision and Language του Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT 2019), Minneapolis, ΗΠΑ, σελ. 26-36, 2019. [PDF]
 • Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Π. Μαλακασιώτης, Ν. Αλετράς και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Extreme Multi-Label Legal Text Classification: A Case Study in EU Legislation". Πρακτικά του Workshop on Natural Legal Language Processing (NLLP 2019) του Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT 2019), Minneapolis, ΗΠΑ, σελ. 78-87, 2019. [Άρθρο] [Δεδομένα]
 • Η. Χαλκίδης, Μ. Φεργαδιώτης, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Large-Scale Multi-Label Text Classification on EU Legislation". Πρακτικά του 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019), Φλωρεντία, Ιταλία, σελ. 6314–6322, (short papers), 2019. [Άρθρο] [Poster]
 • Η. Χαλκίδης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Ν. Αλετράς, "Neural Legal Judgment Prediction in English". Πρακτικά του 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019), Φλωρεντία, Ιταλία, σελ. 4317–4323, (short papers), 2019. [Άρθρο] [Διαφάνειες]
 • Ι. Παυλόπουλος, N. Thain, Ι. Ανδρουτσόπουλος και L. Dixon, "ConvAI at SemEval-2019 Task 6: Offensive Language Identification and Categorization with Perspective and BERT". Πρακτικά του 13th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval) του Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL-HLT 2019), Minneapolis, ΗΠΑ, σελ. 571-576, 2019. [PDF]
 • Σ. Κοτίτσας, Δ. Παππάς, Ι. Ανδρουτσόπουλος, R. McDonald και M. Apidianaki, "Embedding Biomedical Ontologies by Jointly Encoding Network Structure and Textual Node Descriptors". Πρακτικά του 18th Workshop on Biomedical Natural Language Processing (BioNLP 2019) του 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019), Φλωρεντία, Ιταλία, σελ. 162-178, 2019. [PDF] [Διαφάνειες] Παρουσιάστηκε επίσης στο EurNLP 2019. [Διαφάνειες] [Video]
 • Μ. Κυριακάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Gines i Ametlle και A. Saudabayev, "Transfer Learning for Causal Sentence Detection". Πρακτικά του 18th Workshop on Biomedical Natural Language Processing (BioNLP 2019) του 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2019), Φλωρεντία, Ιταλία, σελ. 292-297, 2019. [PDF] [Poster]

2018

 • R. McDonald, Γ. Μπρόκος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Deep Relevance Ranking Using Enhanced Document-Query Interactions". Πρακτικά του Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018), Βρυξέλλες, σελ. 1849-1860, 2018. [PDF, παράρτημα] [Διαφάνειες]
 • Γ. Μπρόκος, Π. Λιόσης, R. McDonald, Δ. Παππάς και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB at BioASQ 6: Document and Snippet Retrieval". Πρακτικά του workshop BioASQ: Large-scale Biomedical Semantic Indexing and Question Answering, στο Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2018), Βρυξέλλες, Βέλγιο, σελ. 30-39, 2018. [PDF] [Διαφάνειες]
 • Β. Περτσάς, Π. Κωνσταντόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Ontology Driven Extraction of Research Processes". Πρακτικά του 17th International Semantic Web Conference (ISWC 2018), Monterey, CA, ΗΠΑ, σελ. 162-178, 2018. [PDF]
 • Η. Χαλκίδης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Α. Μίχος, "Obligation and Prohibition Extraction Using Hierarchical RNNs". Πρακτικά του 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2018), Μελβούρνη, Αυστραλία, σελ. 254-259 (short papers), 2018. [PDF] [Poster]
 • Δ. Παππάς, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Χ. Παπαγεωργίου, "BioRead: A New Dataset for Biomedical Reading Comprehension". Πρακτικά του 11th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2018), Miyazaki, Ιαπωνία, σελ. 2771-2776, 2018. [PDF] [Λογισμικό] [Δεδομένα]
 • Μ. Βουγιούκας, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Παλιούρας, "Identifying Retweetable Tweets with a Personalized Global Classifier". Πρακτικά του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2018), Πάτρα, 2018. [PDF] [Δεδομένα]

2017

 • Η. Χαλκίδης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "A Deep Learning Approach to Contract Element Extraction". Πρακτικά του 30th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems (JURIX 2017), Λουξεμβούργο, σελ. 155-164, 2017. [PDF]
 • Ι. Παυλόπουλος, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Deeper Attention to Abusive User Content Moderation". Πρακτικά του Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2017), Κοπεγχάγη, Δανία, σελ. 1136-1146, 2017. [PDF] [Διαφάνειες] [Δεδομένα]
 • Ι. Παυλόπουλος, Π. Μαλακασιώτης, Γ. Μπακαγιάννη και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Improved Abusive Comment Moderation with User Embeddings". Πρακτικά του workshop Natural Language Processing Meets Journalism, στο Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2017), Κοπεγχάγη, Δανία, σελ. 51-55, 2017. [PDF] [Διαφάνειες] [Δεδομένα]
 • Ι. Παυλόπουλος, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Deep Learning for User Comment Moderation". Πρακτικά του 1st Workshop on Abusive Language Online (ALW1), στο 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2017), Βανκούβερ, Καναδάς, σελ. 25-35, 2017. [PDF] [Διαφάνειες] [Δεδομένα]
 • Μ. Βουγιούκας, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Παλιούρας, "A Personalized Global Filter To Predict Retweets". Πρακτικά του 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization (UMAP 2017), Μπρατισλάβα, Σλοβακία, σελ. 393-394, 2017. [PDF] [Εκτενέστερη μορφή] [Δεδομένα]
 • Η. Χαλκίδης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και A. Μίχος, "Extracting Contract Elements". Πρακτικά του 16th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2017), Λονδίνο, Βρετανία, σελ. 19-28, 2017. [Preprint PDF] [Δεδομένα]
 • Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Producing Compact Texts with Integer Linear Programming in Concept-to-Text Generation". Τεχνική Αναφορά, Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017. [PDF]
 • Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Extracting Linguistic Resources from the Web for Concept-to-Text Generation". Τεχνική Αναφορά, Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2017. [PDF]

2016

 • Α. Κοσμόπουλος, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Παλιούρας, "Biomedical Semantic Indexing using Dense Word Vectors in BioASQ". Τεχνική Αναφορά, Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2016 [PDF]
 • Γ. Μπρόκος. Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Using Centroids of Word Embeddings and Word Mover's Distance for Biomedical Document Retrieval in Question Answering". Πρακτικά του 15th Workshop on Biomedical Natural Language Processing (BioNLP 2016), στο 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2016), Βερολίνο, Γερμανία, σελ. 114-118, 2016. [PDF] [Λογισμικό]
 • Μ. Ποντίκη, Δ. Γαλάνης, Χ. Παπαγεωργίου, Ι. Ανδρουτσόπουλος, S. Manandhar, M. AL-Smadi, M. Al-Ayyoub, Y. Zhao, B. Qin, O. De Clercq, V. Hoste, Μ. Απιδιανάκη, X. Tannier, N. Loukachevitch, E. Kotelnikov, N. Bel, S.M. Jimenez-Zafra and G. Eryigit, "SemEval-2016 Task 5: Aspect Based Sentiment Analysis". Πρακτικά του 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2016), San Diego, CA, ΗΠΑ, σελ. 19-30, 2016. [PDF]
 • Σ. Γιώργης, Α. Ρούσας, Ι. Παυλόπουλος, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "aueb.twitter.sentiment at SemEval-2016 Task 4: A Weighted Ensemble of SVMs for Twitter Sentiment Analysis". Πρακτικά του 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2016), San Diego, CA, ΗΠΑ, σελ. 96-99, 2016. [PDF]
 • Δ. Ξένος, Π. Θεοδωρακάκος, Ι. Παυλόπουλος, Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "AUEB-ABSA at SemEval-2016 Task 5: Supervised Machine Learning for Aspect Based Sentiment Analysis". Πρακτικά του 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2016), San Diego, CA, ΗΠΑ, σελ. 324-329, 2016. [PDF]

2015

 • Δ. Παππάς, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Χ. Παπαγεωργίου, "Anger Detection in Call Center Dialogues". Πρακτικά του 6th IEEE Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom 2015), Györ, Ουγγαρία, 2015. [PDF]
 • Π. Μαλακασιώτης, Ε. Αρχοντάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Δ. Γαλάνης και Χ. Παπαγεωργίου, "Biomedical Question-Focused Multi-Document Summarization: ILSP and AUEB at BioASQ3". Πρακτικά του QA Lab του 6th Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2015), Τουλούζη, Γαλλία, 2015. [PDF]
 • Μ. Ποντίκη, Δ. Γαλάνης, Ι. Παυλόπουλος, Χ. Παπαγεωργίου, S. Manandhar και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "SemEval-2015 Task 12: Aspect Based Sentiment Analysis". Πρακτικά του 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015), του Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics - Human Language Technologies (NAACL HLT 2015), Denver, Colorado, ΗΠΑ, σελ. 486-495, 2015. [PDF]
 • Γ. Τσατσαρώνης, Γ. Μπαλίκας, Π. Μαλακασιώτης, Ι. Παρτάλας, M. Zschunke, M.R. Alvers, D. Weissenborn, Α. Κριθαρά, Σ. Πετρίδης, Δ. Πολυχρονόπουλος, Γ. Αλμυράντης, Γ. Παυλόπουλος, N. Baskiotis, P. Gallinari, T. Artieres, A. Ngonga, N. Heino, E. Gaussier, L. Barrio-Alvers, M. Schroeder, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Παλιούρας, "An Overview of the BIOASQ Large-Scale Biomedical Semantic Indexing and Question Answering Competition". BMC Bioinformatics, 16:138, 2015. [PDF]
 • Α. Κοσμόπουλος, Ι. Παρτάλας, E. Gaussier, Γ. Παλιούρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Evaluation Measures for Hierarchical Classification: A Unified View and Novel Approaches". Data Mining and Knowledge Discovery, 29:820-865, 2015. [Δημοσιευμένη μορφή] [Τελικό χειρόγραφο]

2014

 • Α. Κοσμόπουλος, Γ. Παλιούρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "The Effect of Dimensionality Reduction on Large Scale Hierarchical Classification". Πρακτικά του 5th Conference and Labs of the Evaluation Forum (CLEF 2014), Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο, σελ. 160-171, 2014. [PDF]
 • Μ. Ποντίκη, Δ. Γαλάνης, Ι. Παυλόπουλος, Χ. Παπαγεωργίου, Ι. Ανδρουτσόπουλος και S. Manandhar, "SemEval-2014 Task 4: Aspect Based Sentiment Analysis". Πρακτικά του 8th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2014), του 25th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2014), Δουβλίνο, Ιρλανδία, σελ. 27-35, 2014. [PDF]
 • Ρ.-Μ. Καραμπάτσης, Ι. Παυλόπουλος και Π. Μαλακασιώτης, "AUEB: Two Stage Sentiment Analysis of Social Network Messages". Πρακτικά του 8th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2014), του 25th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2014), Δουβλίνο, Ιρλανδία, σελ. 114-118, 2014. [PDF]
 • A-C. Ngonga Ngomo, N. Heino, R. Speck και Π. Μαλακασιώτης, "A Tool Suite for Creating Question Answering Benchmarks". Πρακτικά του 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014), Reykjavik, Ισλανδία, σελ. 2621-2628, 2014. [PDF]
 • Π. Αλεξόπουλος και Γ. Παυλόπουλος, "A Vague Sense Classifier for Detecting Vague Definitions in Ontologies". Πρακτικά του 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2014), Gothenburg, Σουηδία, σελ. 33–37 (σύντομα άρθρα), 2014. [PDF]
 • Γ. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Aspect Term Extraction for Sentiment Analysis: New Datasets, New Evaluation Measures and an Improved Unsupervised Method". Πρακτικά του 5th Workshop on Language Analysis for Social Media (LASM 2014), 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2014), Gothenburg, Σουηδία, σελ. 44–52, 2014. [PDF] [Διαφάνειες] [restaurants and laptops] [hotels]
 • Γ. Παυλόπουλος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Multi-Granular Aspect Aggregation in Aspect-Based Sentiment Analysis". Πρακτικά του 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2014), Gothenburg, Σουηδία, σελ. 78–87, 2014. [PDF] [Διαφάνειες] [Σύνολο δεδομένων]

2013

 • Π. Μαλακασιώτης, Ρ.-Μ. Καραμπάτσης, Ν. Μακρυνιώτη και Γ. Παυλόπουλος, "nlp.cs.aueb.gr: Two Stage Sentiment Analysis", 2nd Joint Conference on Lexical and Computational Semantics, (*SEM), Volume 2: Πρακτικά του 7ου International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2013), Atlanta, Georgia, Η.Π.Α, 2013. [PDF]
 • Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Λάμπουρας και Δ. Γαλάνης, "Generating Natural Language Descriptions from OWL Ontologies: the NaturalOWL System". Journal of Artificial Intelligence Research, 48:671-715, 2013. [PDF]
 • Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Using Integer Linear Programming for Content Selection, Lexicalization, and Aggregation to Produce Compact Texts from OWL Ontologies". Πρακτικά του 14th European Workshop on Natural Language Generation (ENLG 2013), του 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2013), Σόφια, Βουλγαρία, σελ. 51-60, 2013. [PDF]
 • Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Using Integer Linear Programming in Concept-to-Text Generation to Produce More Compact Texts". Πρακτικά του 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2013), Σόφια, Βουλγαρία, σελ. 561-566 (σύντομα άρθρα), 2013. [PDF]

2012

 • Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Λάμπουρας και Δ. Γαλάνης, "Generating Natural Language Descriptions from OWL Ontologies: A Detailed Presentation of the NaturalOWL System". Τεχνική Αναφορά, Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2012. [PDF]
 • Δ. Γαλάνης, Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Extractive Multi-Document Summarization with Integer Linear Programming and Support Vector Regression". Πρακτικά του 24th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2012), Mumbai, Ινδία, 2012. [PDF] [Διαφάνειες]
 • Γ. Τσατσαρώνης, M. Schroeder, Γ. Παλιούρας, Γ. Αλμιράντης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, E. Gaussier, P. Gallinari, T. Artieres, M. Alvers, M. Zschunke και A. Ngonga, "BioASQ: A Challenge on Large-Scale Biomedical Semantic Indexing and Question Answering". Πρακτικά του AAAI Fall Symposium on Information Retrieval and Knowledge Discovery in Biomedical Text, Arlington, VA, ΗΠΑ, σελ. 92-98, 2012. [PDF]
 • Π. Αλεξόπουλος, Ι. Παυλόπουλος και Φ. Μυλωνάς, "Learning Vague Knowledge From Socially Generated Content in an Enterprise Framework". Πρακτικά του 1st Mining Humanistic Data Workshop (MHDW 2012), Χαλκιδική, Ελλάδα, 2012. [PDF]
 • Γ. Αναδιώτης, Κ. Καφεντζής, Ι. Παυλόπουλος και Adam Westerski, "Building Consensus via a Semantic Web Collaborative Space". Πρακτικά του Semantic Web Collaborative Spaces Workshop (SWCS), 21st International World Wide Web Conference (WWW 2012), Λυών, Γαλλία, σελ. 1097-1106, 2012. [PDF]
 • Β. Παναγιωτοπούλου, Η. Βαρλάμης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Τσατσαρώνης, "Word Sense Disambiguation as an Integer Linear Programming Problem". Πρακτικά του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2012), Λαμία, σελ. 33-40, 2012. [PDF]

2011

 • Π. Αλεξόπουλος, Ι. Παυλόπουλος, M. Wallace, και Κ. Καφεντζής, "Exploiting ontological relations for automatic semantic tag recommendation". Πρακτικά του 7th International Conference on Semantic Systems (I-Semantics '11), New York, NY, ΗΠΑ, pp. 105-110, 2011. [PDF]
 • Δ. Γαλάνης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "A New Sentence Compression Dataset and Its Use in an Abstractive Generate-and-Rank Sentence Compressor". Πρακτικά του Language Generation and Evaluation Workshop (UCNLG+Eval), Conference on Empirical Methods on Natural Language Processing (EMNLP 2011), Εδιμβούργο, Βρετανία, 2011, σελ. 1-11, 2011. [PDF] [Διαφάνειες]
 • Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "A Generate and Rank Approach to Sentence Paraphrasing". Πρακτικά του 2011 Conference on Empirical Methods on Natural Language Processing (EMNLP 2011), Εδιμβούργο, Βρετανία, 2011, σελ. 96-106, 2011. [PDF] [Διαφάνειες] [Σύνολο δεδομένων]

2010

 • Ι. Ανδρουτσόπουλος και Π. Μαλακασιώτης, "A Survey of Paraphrasing and Textual Entailment Methods". Journal of Artificial Intelligence Research, 38:135-187, 2010. [PDF]
 • Δ. Γαλάνης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "An Extractive Supervised Two-Stage Method for Sentence Compression". Πρακτικά του Human Language Technologies: The 11th Annual Conference of the North American Chapter του Association for Computational Linguistics (HLT-NAACL 2010), Los Angeles, CA, ΗΠΑ, 2010. [PDF] [Διαφάνειες]

2009

 • Π. Μαλακασιώτης, "AUEB at TAC 2009". Text Analysis Conference (TAC 2009), Gaithersburg, Maryland, ΗΠΑ, 2008. [PDF]
 • Π. Κωνσταντόπουλος, Κ. Δάλλας, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Σ. Αγγελής, Α. Δεληγιαννάκης, Δ. Γαβρίλης, Γ. Κωτίδης και Χ. Παπαθεοδώρου, "DCC&U: An Extended Digital Curation Lifecycle Model". International Journal of Digital Curation, 1(4):34-45, 2009. [PDF]
 • Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Finding Short Definitions of Terms on Web Pages". Πρακτικά του 2009 Conference on Empirical Methods on Natural Language Processing (EMNLP 2009 στο ACL/IJCNLP 2009), Suntec, Σιγκαπούρη, 2009 [PDF] [Διαφάνειες] [Poster]
 • Π. Μαλακασιώτης, "Paraphrase Recognition Using Machine Learning to Combine Similarity Measures". Πρακτικά του Student Research Workshop, Joint conference of the 47th Annual Meeting, Association for Computational Linguistics and the 4th International Joint Conference on Natural Language Processing (ACL-IJCNLP 2009), Σιγκαπούρη, 2009. [PDF] [Διαφάνειες]
 • Δ. Γαλάνης, Γ. Καρακατσιώτης, Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "An Open-Source Natural Language Generator for OWL Ontologies and its Use in Protege and Second Life". Επίδειξη συστήματος, 12th Conference of the European Chapter του Association for Computational Linguistics (EACL 2009), Αθήνα, 2009. [PDF]
 • Σ. Κωνσταντόπουλος, Α. Τέγος, Δ. Μπιλίδας, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Λάμπουρας, Π. Μαλακασιώτης, C. Matheson και O. Deroo. "Adaptive Natural Language Interaction". Επίδειξη συστήματος, 12th Conference of the European Chapter του Association for Computational Linguistics (EACL 2009), Αθήνα, 2009. [PDF]

2008

 • Δ. Γαλάνης και Π. Μαλακασιώτης, "AUEB at TAC 2008". Text Analysis Conference (TAC 2008), Gaithersburg, Maryland, ΗΠΑ, 2008. [PDF]
 • Α. Κοσμόπουλος, Γ. Παλιούρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Adaptive Spam Filtering Using Only Naive Bayes Text Classifiers". Spam Filtering Challenge Competition, 5th Conference on Email and Anti-Spam (CEAS 2008), Mountain View, CA, ΗΠΑ, 2008. [PDF]
 • Ε.Φ. Μαγείρου, Δ.Κ. Βασιλάκης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Teaching Nonzero Sum Games Using a Diagrammatic Determination of Equilibria". INFORMS Transactions on Education, 8(3):115-124, 2008. [PDF]
 • Γ. Καρακατσιώτης, Δ. Γαλάνης, Γ. Λάμπουρας και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "NaturalOWL: Generating Texts from OWL Ontologies in Protege and in Second Life". Επίδειξη συστήματος, 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2009), Πάτρα, 2008. [PDF]
 • Σ. Κωνσταντόπουλος, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Χ. Μπαλτζάκης, Β. Καρκαλέτσης, C. Matheson, Α. Τέγος, και Π. Τραχανιάς, "INDIGO: Interaction with Personality and Dialogue Enabled Robots". Επίδειξη συστήματος, 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2009), Πάτρα, 2008. [PDF]
 • Δ. Βογιατζής, Δ. Γαλάνης, Β. Καρκαλέτσης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Κ.Δ. Σπυρόπουλος, "A Conversant Robotic Guide to Art Collections". Πρακτικά του 2nd Workshop on Language Technology for Cultural Heritage Data, Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2008), Marrakech, Μαρόκο, 2008. [PDF]
 • J. Oberlander, Γ. Καρακατσιώτης, A. Isard και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Building an Adaptive Museum Gallery in Second Life" (pre-print). Πρακτικά του Museums and the Web, Montreal, Quebec, Καναδάς, 2008. [PDF]

2007

 • Π. Μαλακασιώτης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Learning Textual Entailment using SVMs and String Similarity Measures". Πρακτικά του ACL-PASCAL Workshop on Textual Entailment and Paraphrasing, 45th Annual Meeting, Association for Computational Linguistics (ACL 2007), Πράγα, Τσεχία, σελ. 42-47, 2007. [PDF]
 • Δ. Γαλάνης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Generating Multilingual Descriptions from Linguistically Annotated OWL Ontologies: the NaturalOWL System". Πρακτικά του 11th European Workshop on Natural Language Generation (ENLG 2007), Schloss Dagstuhl, Γερμανία, σελ. 143-146, 2007. [PDF]
 • Δ.Κ. Βασιλάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Ε.Φ. Μαγείρου, "A Game-Theoretic Investigation of the Effect of Human Interactive Proofs on Spam E-mail". Πρακτικά του 4th Conference on Email and Anti-Spam (CEAS 2007), Mountain View, CA, ΗΠΑ, 2007. [PDF]
 • Γ. Τσατσαρώνης, Μ. Βαζιργιάννης και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Word Sense Disambiguation with Spreading Activation Networks Generated from Thesauri". Πρακτικά του 20th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2007), Hyderabad, Ινδία, σελ. 1725-1730, 2007. [PDF]
 • Γ. Λουκαρέλλι, Ξ. Βασιλάκος και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Named Entity Recognition in Greek Texts with an Ensemble of Support Vector Machines and Active Learning" (preprint). International Journal on Artificial Intelligence Tools, 16(6):1015-1045, World Scientific, 2007. [PDF (pre-print)]
 • Ι. Ανδρουτσόπουλος, J. Oberlander και B. Καρκαλέτσης, "Source Authoring for Multilingual Generation of Personalised Object Descriptions". Natural Language Engineering, 13(3):191-233, Cambridge University Press, 2007. [PDF]

2006

 • Β. Μέτσης, Ι. Ανδρουτσόπουλος και Γ. Παλιούρας, "Spam Filtering with Naive Bayes -- Which Naive Bayes?". Πρακτικά του 3rd Conference on Email and Anti-Spam (CEAS 2006), Mountain View, CA, ΗΠΑ, 2006. [PDF]
 • Γ. Λουκαρέλλι και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "A Greek Named-Entity Recognizer that Uses Support Vector Machines and Active Learning". Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2006), Ηράκλειο Κρήτης, 2006. Η έκδοση του συστήματος αναγνώρισης ονομάτων οντοτήτων που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο διατίθεται ελεύθερα, αλλά διατίθεται και πιο πρόσφατη έκδοση (βλ. παραπάνω). [PDF]

2005

 • J. Calder, Α.Κ Μελέγκογλου, C. Callaway, E. Not, F. Pianesi, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Κ.Δ. Σπυρόπουλος, Γ. Ξύδας, Γ. Κουρουπέτρογλου και Μ. Ρούσσου, "Multilingual Personalized Information Objects" (preprint). Περιλαμβάνεται στο βιβλίο των O. Stock και M. Zancanaro (Επιμ.), Multimodal Intelligent Information Presentation, σελ. 177-201, Springer, 2005. [PDF]
 • Ι. Ανδρουτσόπουλος, Ε.Φ. Μαγείρου και Δ.Κ. Βασιλάκης, "A Game Theoretic Model of Spam E-Mailing". Πρακτικά του 2nd Conference on Email and Anti-Spam (CEAS 2005), Stanford University, CA, ΗΠΑ, 2005 [PDF]
 • Ι. Ανδρουτσόπουλος και Δ. Γαλάνης, "A Practically Unsupervised Learning Method to Identify Single-Snippet Answers to Definition Questions on the Web". Πρακτικά του Human Language Technology Conference and Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (HLT/EMNLP 2005), Βανκούβερ, Καναδάς, σελ. 323-330, 2005. [PDF]
 • Ι. Ανδρουτσόπουλος, Σ. Καλλώνης και Β. Καρκαλέτσης, "Exploiting OWL Ontologies in the Multilingual Generation of Object Descriptions". Πρακτικά του 10th European Workshop on Natural Language Generation (ENLG 2005), Aberdeen, Βρετανία, σελ. 150-155, 2005. [PDF]

2004

 • Ε. Μιχελάκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Παλιούρας, Γ. Σάκκης και Π. Σταματόπουλος, "Filtron: A Learning-Based Anti-Spam Filter". Πρακτικά του 1st Conference on Email and Anti-Spam (CEAS 2004), Mountain View, CA, ΗΠΑ, 2004. [PDF] [PDF εκτενέστερης τεχνικής αναφοράς)]
 • Σ. Μηλιαράκη και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Learning to Identify Single-Snippet Answers to Definition Questions". Πρακτικά του 20th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2004), Γενεύη, Ελβετία, σελ. 1360-1366, 2004. [PDF]

2003

 • Ι. Ανδρουτσόπουλος και Μ. Αρετουλάκη, "Natural Language Interaction". Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του R. Mitkov (Επιμ.), Handbook of Computational Linguistics, κεφάλαιο 35, σελ. 629-649, Oxford University Press, 2003.
 • A. Isard, J. Oberlander, Ι. Ανδρουτσόπουλος και C. Matheson, "Speaking the Users' Languages". IEEE Intelligent Systems, 18(1):40-45, 2003. [PDF]
 • Γ. Σάκκης, Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Παλιούρας, Β. Καρκαλέτσης, Κ.Δ. Σπυρόπουλος και Π. Σταματόπουλος, "A Memory-Based Approach to Anti-Spam Filtering for Mailing Lists". Information Retrieval, 6(1):49-73, Kluwer, 2003. [PDF]
 • Α. Δημητρομανωλάκη και Ι. Ανδρουτσόπουλος, "Learning to Order Facts for Discourse Planning in Natural Language Generation". Πρακτικά του 9th European Workshop on Natural Language Generation, 10th Conference, European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2003), Βουδαπέστη, Ουγγαρία, σελ. 23-30, 2003. [PDF]

2002

 • Ι. Ανδρουτσόπουλος, Exploring Time, Tense and Aspect in Natural Language Database Interfaces, John Benjamins, 2002.